Nederlandse wiskunde krijgt nieuwe impuls met Deltaplan

Afgelopen maart ontving de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het ‘Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde’ uit handen van professor Jacob Fokkema, voorzitter van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL. Het plan biedt een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie. NWO stelde twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan. Bij de uitreiking kondigde de minister de installatie van een Wiskunderaad aan die het plan gaat implementeren. 

Omvang wiskundestaf niet meer toereikend

Vanaf 2002 is het aantal wiskundestudenten in Nederland tot recordhoogte gegroeid. Echter, de omvang van de wiskundestaf stagneert en het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel. Ook de bijdrage van de wiskunde aan de economische topsectoren en aan Europese programma’s blijft achter.


Het Deltaplan doet een voorstel voor een integraal pakket aan maatregelen:

  • profilering van het wiskundeonderzoek via vier wiskundeclusters,
  • verdere samenwerking in het universitaire onderwijs,
  • vernieuwing van de lerarenopleiding,
  • aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en
  • aandacht voor een sterke organisatie van de discipline.

Deze integrale aanpak, in de vorm van een ‘wiskundehuis', zal de Nederlandse wiskunde helpen om vragen uit de recentelijk gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda aan te pakken. Met het Deltaplan zal wiskunde ook een stevigere rol spelen in de publiek-private samenwerking met onder andere het bedrijfsleven.

Totstandkoming Deltaplan

Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) publiceerde in 2014 zijn visiedocument 'Formulas for Insight and Innovation'. Het vandaag overhandigde Deltaplan, opgesteld op verzoek van NWO en PWN, biedt een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met wiskundigen, rectoren, decanen, industriële partners en gerelateerde partijen. “Het plan straalt de eenheid en kracht uit die van wezenlijk belang zijn voor verandering en daarmee ontwikkeling en vernieuwing. Het zal de wiskundigen in staat stellen een fundamenteel verschil te maken”, aldus Jacob Fokkema.

Zeven nieuwe tenure track-posities

In december heeft NWO Exacte Wetenschappen zeven tenure track-posities in de wiskunde gehonoreerd als extra impuls en invulling van het Deltaplan Nederlandse Wiskunde. Met deze posities wordt aan talentvolle jonge onderzoekers een lange termijn vooruitzicht geboden binnen het Nederlandse wiskundeveld. Daarnaast dragen zij bij aan het onderzoek en onderwijs binnen een van de vier wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT  STAR) of op de grenzen van deze clusters.

Toekenningen

Nieuwe impuls voor de wiskunde – artikel Hypothese

SAMENWERKEN / MULTIDISCIPLINAIR

Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde